سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز فرهنگ قرآن  
همکار 
 
 
همکاری با تفسیر راهنما  
همکاری 
جامعه مدرسین قم بخش فرهنگی  
محقق  
 
 
عضو گروه تحقیق  
همکاری 
دانشگاه مفید  
عضو گروه اقتصاد  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفید  
مسوول دفتر نظارت و ارزیابی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفید  
مسوول دفتر تحصیلات تکمیلی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفید  
معاون پژوهشی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مفید  
معاون آموزشی  
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد اسلامی  
 
 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، رازی کرمانشاه و مفید  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی، تاریخ اسلام، 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
نظام هاي اقتصادي 
تدریس 
لوم پزشكي تهران-رازي 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
1369/07/01 
 
بداية الحكمه-اصول فقه-شرح لمعه 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
نهاية الحكمه 
تدریس 
حوزه علميه 
مدرس 
 
 
الشواهد الربوبيه ، منظومه