تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
علوم اقتصاد 
دانشگاه مفید 
 
خارج